World’s Firsts, Unique Experience, Creative Solutions and Know-How

BE THE AMBASSADOR #FORBULGARIA

“You’ve landed on the right LZ (Landing Zone – the insignia for the Bulgarian aviation), where a team of enthusiasts, aims to build the foundation of a new kind of vertical and aerial rescue. We call this team THE INNOVATION TEAM. Training for vertical rescue and aerial rope access high rise rooftops needs careful planning due to stronger wind and lack of depth of field. A team of executives, aviators, pilots, firemen and extreme sportsmen is developing the new methodology for operations at High Altitude Vertical Reference on super tall high rise buildings. In the world of building development, urban architecture and rope access work, the qualifications of terminology for high rises is the following: up to 300 meters tall- they are called high rises; above 300 meters tall- they are called super high rises; above 600 meters tall- they are called mega high rises In Bulgaria, we don’t have super high rises, but we do have the super high vertical rocks above 300 meters in the region of Vratsa. So this is the platform and the terrain where the new team will initiate the first phase for vertical operations on walls and…

We are on the verge of making history in the vertical and aerial world. And whatever we do from now on will impact the aviation and rescue industry step by step. And every step will be a victory. Higher and further, whatever we do in a new way will be shared with other volunteers and professionals. I promise you that! But let it be known that whatever we do for the vertical and aerial rescue, we will do to improve safety, security, drone operations and fire protection on tall structures and our scientific knowledge and experience will be shared at the #ForBulgaria booth in Intersec 2018, in Dubai. That is where we would like to present you our Ambassadors.

But the Innovation Team does a lot of work behind the scenes. That is why we want to commemorate the bravery and royal friends who support this initiative, contribute to better our society and in many ways represent the positive image of Bulgaria. That is why here we will start the Brand Ambassadorship Program for the #ForBulgaria project. All distinguished men who work hard and efficiently to promote the positive image for Brand Bulgaria, make safer Bulgaria and promote Bulgarian innovation around the world. We salute these men and women for their contribution and accomplishments.”

Ivan Kristoff

СТАНЕТЕ ПОСЛАНИК ЗА БЪЛГАРИЯ

„Кацнали сте на правилната LZ (Landing Zone – знака за българската авиация) летателна площадка, където екип от ентусиасти има за цел да изгради основата на нов вид вертикално и въздушно спасяване. Ние наричаме този екип ИНОВАЦИОННИЯТ ЕКИП. Обучението за вертикално спасяване и въздушен достъп посредством въжени операци по външните фасади на супер високи сгради и върховете  на кули, се нуждае от внимателно планиране поради по-силен вятър и липса на дълбочина на полето за пилота. Екип от мениджъри, авиатори, пилоти, пожарникари и екстремни спортисти ще се включат в разработка на новата методология за операции във вертикална референция на висока височина (High Altitude Vertical Reference) върху супер високи сгради. В света на строителството, градската архитектура и работата с въжета квалификацията на терминологията за високи издигания е следната: до 300 метра височина – те се наричат ​​високи ръстове; над 300 метра височина – те се наричат ​​супер високи сгради; над 600 метра височина – те се наричат ​​мега високи сгради. В България нямаме супер високи издигания, но имаме високи вертикални скали над 300 метра в района на Враца. Това е платформата и теренът, където новият екип ще започне първата фаза за вертикални операции по стените и …

Ние сме на прага да създадем история във вертикалния и въздушния свят. И каквото и да правим оттук нататък, ще повлияе на авиационната и спасителната индустрия стъпка по стъпка. И всяка стъпка ще бъде победа. По-високо и по-нататък, каквото и да правим по нов начин, ще бъде споделено с други доброволци и професионалисти. Обещавам ви това! Но нека се знае, че каквото и да направим за вертикалното и въздушното спасяване, ние ще го направим, за да подобрим безопасността, сигурността, операциите с дронове и противопожарната защита на високи конструкции, а нашите научни знания и опит бяха споделени на щанда на #ForBulgaria в Intersec 2018 , в Дубай. Именно тук бихме искали да ви представим нашите посланици.

Но екипът за иновации върши много работа зад кулисите. Ето защо искаме да отбележим смелите и кралски приятели, които подкрепят тази инициатива, допринасят за по-доброто общество и в много отношения представляват положителния имидж на България. Ето защо тук ще стартираме Бранд Посланската програма за проекта #ForBulgaria. Всички изтъкнати мъже, които работят усилено и ефективно, за да популяризират положителния имидж за Марка България, правят по-безопасна България и насърчават българските иновации по целия свят. Поздравяваме тези мъже и жени за техния принос и постижения. “

Иван Кристоф