Golden FEMI Film Festival Efemia Fard

About This Project

Ефемиян Фард

Ефемия Фард е изключително талантлив и многогранен филмов продуцент с богат опит в режисурата, сценаристиката и културната организация. Тя има магистърска степен по филмово и телевизионно изкуство, специализирана във филмова и телевизионна режисура, от Нов български университет, както и професионална квалификация по режисура на телевизионен сериал от НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

Ефемия Фард

В допълнение към това, тя е завършила магистърска степен по здравен мениджмънт от Медицински университет София и магистърска степен по право с квалификационна степен – юрист

 от УНСС. Това я прави един компетентен и разностранен филмов продуцент със знания в няколко различни области.

Като сценарист и режисьор на документални и игрални филми, Ефемия Фард е получила множество награди и излъчвания в над сто и двадесет фестивала в различни страни по света. Тя е автор на два романа – “Зачатие след Великден” и “Целомъдрие”. Освен това, тя е художествен директор на Golden FEMI Film Festival и е работила като хореограф на Балет Ефемия Фард, сценарист и режисьор на Парижки бал и концерти на МОМ на ООН за България.

През 2019 г., Ефемия Фард получава Голямата награда за филма “Контролирани глътки въздух” на Universal Film Festival в САЩ. През 2020 г. тя получава наградата за Европейски режисьор и наградата за сценарий за същия филм на Jharkhand International Film Festival & Awards в Индия. През 2021 г. тя получава първа награда за филма “Контролирани глътки въздух” на Hollywood Film Festival в Лас Вегас, САЩ, както и наградата за най-добър режисьор на Standalone Film Festival and Awards в Холивуд.

ГОЛДЕН ФЕМИ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ   e  световна платформа-фестивал, която  привлича в столицата на България, София, филми с остро социална тематика  от цял свят – събиране на творческа и креативна мисъл.  Фестивалът, ще се проведе с излъчване на номинираните и наградените филми в кино „Люмиер“   на Национален дворец на културата, както и в залата на „Арт Хотел 158“ в гр. София. Официалната церемония по награждаването ще бъде в „София Балкан ПАЛАС“,  и в  зала „Артемис“- гр. София.  Специалният фокус на фестивала е с насоченост към жените, създаващи кино, както и каузата, зад която застава  „ГОЛДЕН ФЕМИ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ“    –  срещу домашното насилие във формите му- над жените и над децата. Каузата ще сплоти световната филмова мисъл и във втората мисия на фестивала, а именно опазването на околната среда.

За второто издание на Golden Femi Film Festival в София са изпратени 2 828 филма от 122 държави. Отличените заглавия през 2023г. ще имат прожекции в кино „Люмиер“ на Национален дворец на културата, зала „Артемис“, в залата на „Арт хотел 158“ в София, район „Нови Искър“ и район „Банкя“ на Столична община, а официалната церемония по награждаването е в „София Балкан Палас“ в София на 10 юни 2023г.  

Тържествената церемония по връчването на БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ НАГРАДИ от първото издание на фестивала през 2022г.,  беше излъчвана в 63 държави. Почетният патронаж беше поет от Вицепрезидента на Р България, г-жа Илияна Йотова и съпътстващите събития се провеждаха през юни 2022г. в София, а интерактивно на територията на всички държави, от които бяха изпратени филми.

Художествен директор на фестивала е режисьорката Ефемия Фард.

bta.bg/bg/news/bulgaria/276910-parviyat-v-balgariya-golden-femi-film-festival-se-provede-pod-patronazha-na-vits

 

ОБМЯНА НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Уникалната привлекателност е подчертана от високо качество на селектираните филми и стремежът на екипа на към съвършенство, както и с използването на  характера на град София, ангажираността на неговите жители и културната традиция на софийските общини, са допринасящи фактори.

Ще изпълним важната ролята за създаване на  специфичната атмосфера, в която ще се проведе фестивалът – социално-културния фактор: характер на град София, културна традиция на целия регион и социално-психологически фактори -ангажираност на неговите жители, и световни публики.

ПРИВЛИЧАНЕ НА СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ГРУПИ

Още с първото издание на фестивала  през 2022г. ние поставихме акцент върху инвалидите, както и имаме специална награда, учредена за творци от социално изключени групи, занимаващи се с кино.

За второто издание на фестивала през 2023г., филми бяха изпратени от:

България, Аржентина, Франция, Испания, Дания, Италия, Великобритания, Австрия,  Полша, Румъния, Германия, Мексико, Канада, Гърция, Китай, Украйна, Иран, Индия, САЩ, Португалия, Коста Рика, Тайван, Филипините, Египет, Индонезия, Южна Африка, Пакистан, Чехия, Република Корея, Унгария, Швейцария, Бразилия, Нигерия, Израел, Чили, Австралия, Сърбия, Холандия, Япония, Армения, Ангола, Узбекистан, Киргизстан, Ирак, Бангладеш, Ливан, Колумбия, Австрия, Казахстан, Нидерландия, Косово,

Финландия, Тунис, Малайзия, Хърватия, Белгия, Афганистан, Мароко, Беларус

Обединени арабски емирства, Швеция, Словения, Словакия, Перу, Норвегия, Йордания, Азербайджан, Венецуела, Тайланд, Сирия, Шри Ланка, Сингапур, Ирландия, Естония, Камерун, Босна и Херцеговина, Албания, Катар, Македония, Хонконг, Гана, Еквадор, Турция, Куба, Алжир, Уганда, Саудитска Арабия, Руанда, Нова Зеландия, Непал, Молдова, Малта, Мали, Кения, Гватемала, Грузия, Доминиканска република, Кипър, Зимбабве, Виетнам, Таджикистан, Сенегал, Пуерто Рико, Парагвай, Палестина,  Оман, Монголия, Монако, Макао, Люксембург, Литва, Френски южни и антарктически територии, Ел Салвадор, Кот д’Ивоар, Демократична република  Конго, Република Конго, Буркина Фасо, Боливия, Бенин, Бахрейн и др.

Golden FEMI Film Festival има за цел да развие динамична и витална художествена, критическа среда и публичен диалог, за да се създадат и привлекат нови публики, да се осигури достъпност и демократичност при представянето на аудиовизуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

Започнали сме процес на изграждане на нови културни маркери и превръщането им в креативна среда за пълнокръвно дигитално съществуване и рекреация с жизнени общности и иновативно мислещи кино творци.

Залагаме тезата, че  създаваме  „иновативно културно събитие- фестивал” в което ще се представят и разпространяват неконвенционални, професионални, студентски филми, артистични произведения и практики, които се характеризират със синтез на изкуство и наука, архитектура, дизайн, технология, педагогика, образование, екология, здравеопазване и др.

Във фестивалната платформа, ще бъдат промотирани режисьори, сценаристи, оператори, звукорежисьори, режисьори по монтажа, с възможност те да създават международни копродукции за производство на нови филмови проекти.

GOLDEN FEMI FILM FESTIVAL is a global platform-festival that attracts to the capital of Bulgaria, Sofia, films with acute social themes from all over the world – a gathering of creative and creative thought. The festival will be held with the broadcast of the nominated and awarded films in the “Lumiere” cinema of the National Palace of Culture, as well as in the hall of “Art Hotel 158” in the city of Sofia. The official award ceremony will take place in “Sofia Balkan PALACE” and in the “Artemis” hall – Sofia. The special focus of the festival is aimed at women creating cinema, as well as the cause behind which stands the “GOLDEN FEMI FILM FESTIVAL” – against domestic violence in its forms – against women and against children. The cause will unite the world film thought in the second mission of the festival, namely the protection of the environment.

For the second edition of the Golden Femi Film Festival in Sofia, 2,828 films from 122 countries were submitted. The awarded titles in 2023 will have screenings in Lumiere Cinema of the National Palace of Culture, Artemis Hall, in the hall of Art Hotel 158 in Sofia, Novi Iskar District and Bankya District of Sofia Municipality, and the official award ceremony is in “Sofia Balkan Palace” in Sofia on June 10, 2023.

The BULGARIAN FILM AWARDS ceremony from the first edition of the festival in 2022 was broadcast in 63 countries. The honorary patronage was taken over by the Vice-President of the Republic of Bulgaria, Mrs. Iliana Yotova, and the accompanying events took place in June 2022. in Sofia, and interactively on the territory of all the countries from which films were sent.

bta.bg/bg/news/bulgaria/276910-parviyat-v-balgariya-golden-femi-film-festival-se-provede-pod-patronazha-na-vits

 

INTERNATIONAL RECOGNITION AND PUBLICITY

And for the second edition of the festival in 2023, the honorary patron is the vice president, Mrs. Iliana Yotova.

The levels of publicity reached at the first edition of the festival are such that the official website of the Presidency of the Republic of Bulgaria shared information about the activities of the event.

EXCHANGE OF GOOD PRACTICES

The unique appeal is emphasized by the high quality of the selected films and the team’s pursuit of excellence, as well as by the use of the character of the city of Sofia, the commitment of its inhabitants and the cultural tradition of the Sofia municipalities, are contributing factors.

We will fulfill the important role of creating the specific atmosphere in which the festival will be held – the socio-cultural factor: character of the city of Sofia, cultural tradition of the entire region and socio-psychological factors – engagement of its residents and world audiences.

ATTRACTION OF SOCIALLY EXCLUDED GROUPS

Already with the first edition of the festival in 2022. we have put an emphasis on the disabled and we have a special award established for filmmakers from socially excluded groups.

For the second edition of the festival in 2023, films were submitted by:

Bulgaria, Argentina, France, Spain, Denmark, Italy, Great Britain, Austria, Poland, Romania, Germany, Mexico, Canada, Greece, China, Ukraine, Iran, India, USA, Portugal, Costa Rica, Taiwan, Philippines, Egypt, Indonesia , South Africa, Pakistan, Czech Republic, Republic of Korea, Hungary, Switzerland, Brazil, Nigeria, Israel, Chile, Australia, Serbia, Netherlands, Japan, Armenia, Angola, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iraq, Bangladesh, Lebanon, Colombia, Austria, Kazakhstan , Netherlands, Kosovo,

Finland, Tunisia, Malaysia, Croatia, Belgium, Afghanistan, Morocco, Belarus

United Arab Emirates, Sweden, Slovenia, Slovakia, Peru, Norway, Jordan, Azerbaijan, Venezuela, Thailand, Syria, Sri Lanka, Singapore, Ireland, Estonia, Cameroon, Bosnia and Herzegovina, Albania, Qatar, Macedonia, Hong Kong, Ghana, Ecuador , Turkey, Cuba, Algeria, Uganda, Saudi Arabia, Rwanda, New Zealand, Nepal, Moldova, Malta, Mali, Kenya, Guatemala, Georgia, Dominican Republic, Cyprus, Zimbabwe, Vietnam, Tajikistan, Senegal, Puerto Rico, Paraguay, Palestine , Oman, Mongolia, Monaco, Macau, Luxembourg, Lithuania, French Southern and Antarctic Territories, El Salvador, Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Burkina Faso, Bolivia, Benin, Bahrain, etc.

The Golden FEMI Film Festival aims to develop a dynamic and vital artistic, critical environment and public dialogue to create and attract new audiences, to ensure accessibility and democracy in the presentation of the audiovisual arts, including and underrepresented groups or those with specific needs.

We have begun a process of building new cultural markers and turning them into a creative environment for full-blooded digital existence and recreation with vibrant communities and innovatively thinking filmmakers.

We stake the thesis that we are creating an “innovative cultural event-festival” in which unconventional, professional, student films, artistic works and practices, which are characterized by a synthesis of art and science, architecture, design, technology, pedagogy, education, will be presented and distributed , ecology, healthcare, etc.

Golden FEMI Film Festival Efemia Fard, Sofia Bulgaria

Galia Groshleva for Golden FEMI Film Festival Efemia Fard

Category
The Brave