Startup Accelerator

WE FORGE THE FUTURE Ivan Kristoff, the Founder of the International Vertical Access Network (I.V.A.N.) has graduated the Technical College for Mechanical Engineering in Sofia with the Diploma as a welder. From there he learned the craft to draw the future and forge character and stamina. SPIDERMAN.ACADEMY BUILDING DREAMS While a student at the University of Toronto, Ivan Kristoff achieved his dream to become the very First Person in the World who worked and completed the very First Rope Access Work above 500 meters of the ground, on the Top of the World's Tallest Building. WORLD'S FIRST Pillars of Future As a student at the New Bulgarian University, Ivan Kristoff developed his concept for building an Institute for Vertical Access operatioNs (I.V.A.N.). Now he starts building the foundations of this project at the heart of Sofia, the Capital of Bulgaria. THE INSTITUTE

Startup accelerator

The portfolio of projects of the SPECIALIZED RESCUE ASSOCIATION is increasing and we are continuing to create new experimental initiatives like this one.

I.V.A.N. is a Startup accelerator with a broad portfolio of sustainable investments. Established in 2020, I.V.A.N. invests in disruptive volunteer rescue models, with a particular focus on the ongoing (r)evolution of the volunteer rescue sector. We prefer to invest in early stage ventures where our expertise and experience can leverage our financial investments to help realize the full growth potential of new initiatives for vertical and aerial rescue. We assist volunteers in the following areas:

TRAINING

Our focus is on specialized training

MENTORSHIP

Our network of experts is extensive

ACADEMY

We are building the Future Academy

PARTNERSHIP

With world leading organizations

the Startup process

awareness

On a special day, with a special event

application

We aim at vertical and aerial rescue

program

We develop it with every new test

demo day

On a special day, with a special event

WITH FOCUS ON INNOVATION

The STUDIO for VISUAL and AUDIO COMMUNICATIONS (I.V.A.N.) is our new domain for visualizing innovative projects for the vertical and aerial world of rescue.

Specialized training on our new aerial rescue simulator project

 High elevation of open and confined space training will prepare volunteers and professional firefighters better for high angle and high-risk rescues

ER and EMS can make a special simulations to run some “real-world” scenarios at our hard to reach places. Ivan Kristoff offered up his #BuxtonHeights and Mountain SkyView project for the training. 

GLOBAL EXPERIENCE

From setting up New World Records for descending and ascending from a flying helicopter to the Top of the Urban World 
1920-×-610CNSpidernan.jpg

Ivan Kristoff

Founder | Investor
team-4.jpg

Eftim Kralev

Investor
team-5.jpg

Klavdia

Project Coordinator
team-6.jpg

Pavel Kralev

Project Manager
555

meters work above ground

1111

meters aerial work above ground

5555

meters running above ground

1111

meters rappeling from a helicopter

Ускорител за стартиране

Здравейте, за тези от вас, които искат да надградят обучението си за Планински водачи и увеличат безопасността си в планината, сте поканени за участие в Стартъп акселератора за развиване на височинно въжени умения за работа на труднодостъпни места и въздушно спасяване.

И.В.А.Н. е Startup ускорител с широко портфолио от устойчиви инвестиции и рисков капитал с подчертана иновационна насоченост. Създаден през 2020 г., I.V.A.N. инвестира в пречупващи ограниченията доброволчески спасителни модели, с особен акцент върху продължаващото р/еволюционен метод за развитие на доброволческия спасителен сектор. Предпочитаме да инвестираме в начинания на ранен етап, където експертизата и опитът ни могат да използват нашите финансови инвестиции, за да спомогнем за реализирането на пълния потенциал за растеж на нови инициативи за вертикално и въздушно спасяване. Инвестираме в следните области:

ОБУЧЕНИЕ

С фокус към иновациите

MЕНТОРСТВО

С мрежа от световни експерти

АКАДЕМИЯ

Строим Академията на бъдещето

ПАРТНЬОРСТВО

Със световни брандове и компании

процеса на стартиране

осведоменост

В специален ден, със специално събитие

приложение

Към вертикално и въздушно спасяване

програма

Ние го разработваме с всеки нов тест

демонстрационен ден

В специален ден, със специално събитие

С ФОКУС КЪМ ИНОВАЦИЯ

The STUDIO for VISUAL and AUDIO COMMUNICATIONS (I.V.A.N.) е нашата нова област за визуализиране на иновативни проекти за вертикалния и въздушния свят на спасяване.

Прочетете още

Специализирано обучение на нашия нов строителен проект

ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДО РЕАЛНОСТТА ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ НА ВИСОКО ЩЕ СЕ СИМУЛИРАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПАСИТЕЛИ ВЪВ ВРАЖДЕБНА ОБСТАНОВКА

Доброволци, професионалисти и служители на аварийни служби ще могат да изпълнят крайно опасни операции на нашата строителна площадка. Иван Кристоф предложи своя строителен проект Институт за вертикални операции и навигация, за тази цел.МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

От поставянето на нови световни рекорди за спускане и изкачване от летящ хеликоптер до върха на градския свят

1920-×-610CNSpidernan.jpg

Иван Кристоф

Основател | Инвеститор555

метра над земята

1111

метра над земята

5555

метра над морето

1111

метра във въздуха

Безопасни мерки за събитие и предаване на живо от въздуха

Ако всичко върви по план, предвид обстановката в момента, ще стартираме в началото на Септември 2020! След това предстоят специализирани тренировки и обучения в няколко страни, преди финалния старт – Дубай 2021!