Устав на клуб „EXTREME”

Клуб„EXTREME” е доброволна, студентска инициатива, целяща да подпомага обмена на идеи, информация и взаимопомощ в областта на екстремните спортове, визуални изкуства на труднодостъпни места, благородни идеи и обществено полезни инициативи  между студенти от различни университети.

На 05 Октомври, 2010г., в гр. София, в Нов български университет, се състоя учредителното събрание на студентски клуб към Студентски съвет на НБУ под наименованието „EXTREME – ЕКСТРИЙМ”

Устав на клуб „EXTREME”

Наименование, цели и същност

„EXTREME” е клуб със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, Нов български университет, корпус 1, етаж 2, стая 210Б, тел.: 8110210

„EXTREME” е доброволна, студентска инициатива, целяща да подпомага обмена на идеи, информация и взаимопомощ в областта на екстремните спортове, визуални изкуства на труднодостъпни места, благородни идеи и обществено полезни инициативи  между студенти от различни университети.

Основни цели на клуба са:

  1. Да организира курсове, събития и семинари за екстремни  спортове, както и тренировка на участниците в екстремни ситуации;
  2. Да повишава уменията и знанията на студентите в областта на специални (екстремни) събития, екстремните спортове,  фотографията и видео;
  3. Да работи по прилагане специализираните знания и умения на членовете си в доброволческата аварийно-спасителна дейност и извличане на пострадали от трудно достъпни места;
  4. Да популяризира дейността на клуба чрез  въздушни и наземни демонстрации, медии, Интернет, филми,изложби и други прояви у нас и в чужбина;
  5. Да си сътрудничи с български и чуждестранни организации, фондации, сдружения и др, имащи сходни цели и дейности в страната и чужбина;
  6. Да обменя информация и идеи между студенти, бивши студенти, както в рамките на университета, така и между различни университети и институции;
  7. Да подпомага обществено полезни инициативи и благотворителни  дейности;
  8. Да стимулира творческото развитие в студентите от НБУ;
  9. Да създаде контакти с водещите световни компании с цел подпомагане дейността на клуба;
  10. Да популяризира имиджа на НБУ извън границите на родината ни, като издигнем репутацията му до висоти достойни за най-смелите;

Членство. Права и задължения

Чл.1    (1) Член на „EXTREME” може да стане всеки български или чуждестранен гражданин студент, преподавател или служител на НБУ, като  приема Устава на клуба.

(2) Членство може да придобие всеки студент, преподавател или служител в НБУ, като попълни съответния „формуляр за членство в EXTREME”.

(3) Членство в „EXTREME” се придобива без това да е обвързано с членски внос или такса.

(4) Членство възниква след вписването на новоприетия член в книгата на клуба за членския състав от председателя или секретаря на клуба.

Чл.2    Всеки член на „EXTREME” има право:

(1)  Свободно да изразява мнението си и да участва в провежданите семинари, срещи, конкурси и други мероприятия, оргарнизирани от „EXTREME”

(2)  Да иска да получава пълна информация за дейността на клуба и за предстоящи събития, организирани от Клуба.

(3)  Да получава консултации и съвети във връзка със специфични аспекти и др.

(4)  На достъп до електронните и медийни канали на Клуба.

(5)  Да се ползва с всички преференции произтичащи от членството в клуба.

Чл.2    Устава на клуба важи за всеки член на „EXTREME”

Чл.2    Членството в „EXTREME” може да се прекрати:

(1)  Чрез напускане – от момента на подаване на писмено или документирано заявление за напускане пред председателя или секретаря на клуба.

(2)  Чрез изключване – от момента на взетото съвместно решение от председателя и секретаря на клуба.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Клубът се образува за неопределен срок.

&2. Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на EXTREME

 

Видео