Студио Хъ с Иван Кристоф и Иван Кристоф-младши

8:30pm on 7/8 TV, August 22, 2023

In “Studio X” TV Host Katya Ilieva presented live to the viewers current topics from the suggestions and experience that Ivan Kristoff and Ivan Kristof Jr. had in creating the Rescuer of the Future. An objective analysis was made of the contrast in rescue, both nationally and globally. This could be a great start to a long-awaited story in the Spiderman.Academy series for children, dedicated to volunteer rescue from an early age. After the establishment of Special Operation Services (SOS) Rescue Team, Ivan Kristoff takes stock of what he has achieved for the development of volunteering as a new term and direction of movement in Bulgaria and the destruction in this direction that comes from other forces. In the near future, he will investigate threats to the rescue in other territories.

“In Studio X, on 7/8 TV, my nine-year-old son and I shared our concept for the Rescuer of the Future, SOS.ForBulgaria.com, HEMS.ForBulgaria.com and a volunteer rescue model that was supported in Toronto with some of the most the beautiful models in Canada. He is Canadian by heritage and already understands a lot of these things, but not as most now have come to understand chess, wars and… From an early age I trained him to work with the latest innovations in mobile communication systems, part of which were provided to me by their manufacturers. Including the first-of-its-kind hybrid helicopter aerial monitoring system that was used for Search and Rescue simulations in the Nepalese and Chinese Himalayan regions. Then Ivan Christoph the Younger alone asked the most intelligent question:

Dad, these people, why don’t they use drones and thermal cameras to detect the person and do a spectral analysis of the entire topographical area and find heat prints?

The experience in the studio was a lot of fun and after such terrible things that happened in the homeland with such cruel murders and assaults against women, we finally ended up with a positive initiative that we initiate for the young generation with some of the most beautiful ladies in the country.

The focus of the conversation was what are my obstacles in my innovative initiatives in Bulgaria, why the HEMS system does not take off, the training of the new generation, although we built a 5-story building #BuxtonHeights, which houses the House of the Rescuer of the Future in Sofia, with an exclusive and special access to the RoofTop, which offers a 360-degree panoramic view of the surrounding mountains around Sofia. A long time ago, we built a 3-story Villa of the Rescuer of the Future in Sofia, with exclusive and special access to a bio garden and the Air Traffic Tower, which offers a 360-degree panoramic view of the surrounding Rila, Verila and Vitosha mountains”, shares Ivan Kristoff

Studio X
20:30 часа в ефира на 7/8 TV, 22 август, 20
23 г.

В „Студио Хъ“ с водещ Катя Илиева представи на живо пред зрителите актуални теми от предложенията и опита, които Иван Кристоф и Иван Кристоф-младши в създаването на Спасителя на бъдещето. Бе направен обективен анализ на контраста в спасяването, както в национален, така и световен мащаб. Това може да е едно чудесно начало на дългоочаквана история от поредицата Spiderman.Academy за деца, посветена на доброволческото спасяване от най-ранна възраст. След създаването на Спец. отряд за спасяване, Иван Кристоф прави равносметка на постигнатото от него за развиването на доброволчеството като нов термин и насока на движение в България и разрухата в тази насока, която идва от други сили. В близкото бъдеще той ще разследва на други територии появила се за спасяването заплахи.

“В Студио Хъ, по 7/8 TV, с девет годишния ми син споделихме концепцията си за Спасителя на бъдещето, SOS.ForBulgaria.com, HEMS.ForBulgaria.com и доброволческо спасяване по модел, който бе подкрепен в Торонто с едни от най-красивите модели в Канада. Той по наследство е канадец и много вече ги разбира тези неща, но не както повечето сега започнаха да разбираха от шах, войни и… Още от най-ранна възраст го обучих да работи с най-новите иновации в мобилните комуникационни системи, част от които ми бяха предоставени от производителите им. Включително първата по рода си хибридна въздушна мониторинг система за хеликоптери, която бе ползвана за симулации на Търсене и спасяване в района на непалските и китайските Хималаи. Тогава Иван Кристоф Младши единствен зададе най-интелигентния въпрос:

Тате, тези хора, защо не използват дронове и термо камери, за да открият човека и направят спектрален анализ на целия топографски район и открият топлинни отпечатъци?

Преживянето в студиото бе много забавно и след толкова страшни неща, които се случиха в родината с толкова жестоки убийства и посегателства срещу жени, накрая завършихме с една положителна инициатива, която инициираме за младото поколение с едни от най-красивите дами в страната.

Фокуса на разговора бе какви са пречките ми в новаторските ми инициативи в България, защо не потръгва системата HEMS, обучението на новото поколение, въпреки, че построихме 5 етажна сграда #BuxtonHeights, в която се помещава Дома на Спасителя на бъдещето в София, с ексклузивен и специален достъп до Покрива, на който се вижда 360 градусова панорамна гледка на заобикалящите планини около София. Отдавна построихме 3 етажна Вила на Спасителя на бъдещето в София, с ексклузивен и специален достъп до био градина и Авиокула, на който се вижда 360 градусова панорамна гледка на заобикалящите Рила, Верила и Витоша планини.”, споделя Човека паяк, Иван Кристоф.

Имаме и ресурс за изграждането на хелиплощадки: имаме два терена за наземни, които не са сертифицирани, и потенциала да изградим една на покрива на сграда до Дома на Спасителя на бъдещето. В България трябва да има изисквания в болниците тя да е до 100 метра от шокова зала… Има официално предложение до ЕС за Трансгранично въздушно спасяване. Решенията са от ЕС как трябва да се действа и какви са насоките, в които има различни програми за цяло спасяване за Спешната медицинска помощ и какви са изискванията към проекти и постановления. Спасителя има права, но не трябва да допуска грешка. Затова подхождам отговорно, че какъвто и опит да имам, той няма да е водеща опорна точка и да има полезна и ползотворна критика, защото мястото на критична ситуация, не е място за запознанство.

Средствата за въздушно спасяване, са намалили с 30% разхода на здравните заведения и болнична помощ. Забавянето на по-бързата помощ увеличават разходите за лечението на болнична и след болнична дейност. Така е и със застраховката, в Канада и случая със Шумахер е много показателно за това относно разходите за оказването на късна помощ, която не е била и на нужното ниво. Разходите за това състояние да го подържат жив са много, а е било възможно по по-бърз начин да го възвърнат към живот.

Темите за разговор ни бяха около:

  • Първото в България отвличане с хеликоптер,
  • обучението на новото поколение спасители,
  • полезните изводи от съвместната работа с Бойко Борисов,
  • как можем да се осигурим въздушно спасяване, когато обществото изглежда затънало в материалните грижи, лишено от вдъхновение, визия и желание да създава? Има ли начин да се изгради бъдеще, без да засадим дърво, под чиято сянка никога не бихме наслаждавали? Разликата между ония, които остават в историята с дела и обичани, и тези, които историята измъква от паметта ни в забрава, е в избора ни да правим различни, по-смели стъпки,
  • световни рекорди за изкачване и спускане по въже от хеликоптер с Военновъздишните сили на България,
  • изграждане на хелиплощадки около с. Богданлия,
  • налагане на канадските стандарти за Търсене и спасяване в България,
  • предизвикателства, опитът на екстремното спасяване и отговорността в спешната помощ,
  • важността на бързата помощ и ефективното спасяване,
  • създаването на Благотворителен голф турнир в Торонто, Абу Даби и България, организирането на Кметски голф и Център за Търсене и спасяване.

Както сподели един от зрителите:

“Техниката и екипировката, които видях, ме впечатлиха. Оставам впечатлен и от високотехнологичното оборудване и дома на спасителя, които създадохте. Вашата активност и принос в България са впечатляващи, както и вашето напреднало мислене и работа с децата, особено новите поколения. Подобно на вас, и моите опити с институциите имат сходства. След много години, прекарани извън България, се върнах пълна с енергия, насочена към помощта на този пострадал народ. Установих връзка с една организация, представих им моя проект, но те ми казаха, че имат по-голям приоритет от благополучието на хората. Въпреки това работя по въпроса, тъй като чистотата на стълбите се поддържа от горе надолу и зависи от нас дали ще продължим да ги почистваме.”