У С Т А В НА “СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТРЯД ЗА СПАСЯВАНЕ”

І. СТАТУТ И СРОК

 

Чл.1. (1)Специализиран отряд за спасяване” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, наричано по-долу в този Устав за краткост “Сдружението”.

(2) Сдружението може да регистрира свои клонове в страната или в чужбина.

 

Чл.2. Сдружението се учредява без срок или друго прекратително условие.

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл.3. (1) Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ

(2) Определянето на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо

(3) Сдружението подлежи на вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.

 

ІІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

 

Чл.4. (1) Наименованието на Сдружението е “Специализиран отряд за спасяване”.

(2) Наименованието на Сдружението се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език.

 

Чл.5. (1) Седалището на Сдружението е в град София.

(2) Адресът на Сдружението е: град София, Столична община – район „Триадица”, ул. ”Краище” №3, ет.7, ап.22.

 

ІV. ПИСМЕНИ АКТОВЕ И ПЕЧАТ

 

Чл.6. Всяко писмено изявление от името на Сдружението следва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, съда където е регистрирана и номера на регистрацията, както и единен идентификационен номер по БУЛСТАТ.

 

Чл.7. Сдружението има кръгъл печат с надпис “Специализиран отряд за спасяване”, град София. В международната си кореспонденция и в актовете на чужд език, Сдружението може да ползва кръгъл печат с изписано наименованието на английски език.

 

V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл.8. Сдружението може да членува в национални и международни организации, чиято дейност пряко или косвено е свързана с предмета на дейност на Сдружението или които имат цели подобни на целите на Сдружението и спомагат за ефективността на дейността й.

 

VІ. ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Чл.9. Целите на Сдружението са:

 1. Търсене и спасяване на бедстващи хора и транспортни средства.
 2. Разузнаване, наблюдение, планиране и евакуация при кризи.
 3. Контрол над аварийно-рискови обекти.
 4. Осъществяване или съдействие на специализираните органи и служби при извършването на: пожарогасене, медицински транспорт, транспорт на групи хора и товари със специално предназначение.
 5. Взаимодействие и координация на всички дейности при кризи и отстраняване на последствията от тях.
 6. Подпомагане на спасителните служби с ноухау, курсове по специална подготовка и др.
 7. Съдействие при кризи на държавните и граждански структури за ограничаване на възможните екологични и епидемични проблеми с цел опазване и възстановяване на околната среда.
 8. Осъществяване контакти и взаимодействие с държавните органи, с други лица и с международни организации за реализация на съвместни проекти в областта на спасяването, оцеляването и управлението на кризи.
 9. Организиране на курсове с учащите се и младежта за оцеляване и спасяване при кризисни ситуации.
 10. Популяризиране на дейността на Сдружението и спасителните служби чрез въздушни и наземни демонстрации, медии, Интернет, филми, изложби и други прояви у нас и в чужбина.
 11. Осъществяване на координация и обединяване на усилията на обществени структури по решаване и на други въпроси и проблеми със значим обществен интерес.

 

Чл.10. За постигане на целите, Сдружението се ръководи от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, от законите и подзаконовите нормативни актове и от актовете на българските държавни органи.

 

VІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.11. Предмета на основната дейност на Сдружението е:

 1. Популяризация на различните форми на спасяването, оцеляването и управлението на кризи;
 2. Осигуряване широката общественост информация относно новостите в спасяването, оцеляването и управлението на кризи в страната и чужбина и относно измененията в нормативната уредба в тези области;
 3. Участие във вътрешни и международни конкурси със свои или на членовете си проекти и програми за финансиране  на дейности свързани спасяването, оцеляването и управлението на кризи;
 4. Популяризация на целите и постиженията на Сдружението в специализирани издания, електронни медии, бюлетини и други;
 5. Разпространяване на рекламни материали, информационни бюлетини и други издания чрез печата,  Интернет и електронните медии;
 6. Съдействие за обмяна на опит и информация между членовете на Сдружението и между тях и чуждестранни организации;
 7. Сътрудничество с български и чуждестранни организации, фондации, сдружения и др., имащи сходни цели и дейности в страната и чужбина.

 

VІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Чл.12. (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на Сдружението, като приходите се използват за постигане на целите му.

(2) Предметът на стопанска дейност на Сдружението е: Издателска дейност, организиране на обучение и провеждане на курсове, пожарогасене, медицински транспорт, транспорт на групи хора и товари със специално предназначение, извършване информационна дейност, организиране и провеждането на национални и международни срещи, семинари, симпозиуми, свързани с осъществяване на целите й, консултантска дейност.

(3) Сдружението може да извършва и други дейности и сделки, разрешени и допустими от закона, които са свързани или спомагат за реализация на целите на Сдружението.

 

ІХ. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.13. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Приемането на нови членове на Сдружението се извършва с решение на управителния орган на Сдружението.

 

Чл.14. Всеки кандидат, който подава молба за членство, представя:

 1. писмена декларация, че приема и ще се придържа към всички решения на Общото събрание на членовете и на управителния орган на Сдружението;
 2. декларация за приемане на Устава на Сдружението и ангажимент да го спазва.

 

Чл.15. В срок до три месеца от внасянето на всички документи по предходния член, управителният орган на Сдружението взема решение относно членството на кандидата.

 

Чл.16. За особени заслуги по отношение реализация целите на Сдружението, Управителният орган може да приема или обявява „почетни членове” на Сдружението. При приемане на нови „почетни членове”, не се провежда процедурата по чл.14 от този Устав.

 

Чл.17. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението, отправено поне 1 /един/ месец преди датата на прекратяването;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Сдружението;
 3. с изключването на лицето;
 4. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на член на Сдружението;
 5. с прекратяването на Сдружението;
 6. при отпадане на лицето.

 

Чл.19. (1) Изключването на член на Сдружението се извършва с решение на управителния орган, когато съответният член:

 1. нарушава валидно взетите решения от Общото събрание на членовете;
 2. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението;
 3. развива дейности, несъвместими с целите, задачите и Устава на Сдружението;
 4. нарушава закона и/или други разпоредби на този Устав.

(2) Предложение за изключване на член на Сдружението може да прави всеки член. В този случай Управителният орган е длъжен в двумесечен срок да се произнесе относно изключването на член на Сдружението.

 

Чл.19. Отпадането поради невнасяне установените встъпителна вноска, годишен членски внос и/или имуществени вноски и системно неучастие в дейността, се констатира с решение на Управителния орган на Сдружението. От датата на решението на Управителния орган, съответният член се счита загубил членствените си права.

 

Чл.20. Във всички случаи на прекратяване на членството в Сдружението, Сдружението не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член направения членски внос за годината на прекратяването.

 

Чл.21. Управителният орган на Сдружението уведомява писмено всички членове на Сдружението за приемането или за изключване на член на Сдружението, както и за констатиране отпадането на член на Сдружението.

 

Х. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.22. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание на членовете.

(2) Управителен орган на Сдружението е Управителят (Президент).

 

Чл.23. По решение на Управителят за решаване на определени въпроси, могат да бъдат формирани постоянни или временни комисии или работни групи. В решението на Управителят се определят детайлно задачите, срокът, както и съставът на комисията или работната група. В комисиите или работните групи могат да участват и лица, които не са представители на членове на Сдружението.

 

ХІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл.24. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(2) Членовете присъстват на Общото събрание лично или се представляват на събранието от своите законни представители, съгласно регистрацията им или от упълномощено от тях лице.

(3) Упълномощаването трябва да е в писмена форма, като преупълномощаване не се допуска. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

(4) За заседанията си Общото събранието избира председател, който ръководи заседанията на събранието до закриването му, както и секретар. Председателят следва да е член или представител на член на Сдружението.

 

ХІІ. ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл.25. (1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. избира и освобождава Управителя;
 3. освобождава от отговорност Управителя;
 4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 5. приема бюджета на Сдружението;
 6. взема решения по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ;
 7. приема отчета за дейността на Управителя;
 8. отменя решения на Управителя на Сдружението, които противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 9. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(3) Решенията на органи на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено чрез Управителя, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(4) При условията на предходната алинея, Управителят е длъжен в двумесечен срок да свика Общото събрание на членовете, с точка в дневния ред – разглеждане на въпроса относно оспореното от съответния член решение на органите на Сдружението.

 

ХІІІ. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл.26. (1) Общото събрание се свиква от Управителя редовно всяка година, както следва.

(2) Общото събрание може да се свиква и по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в този случай Управителят, в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на представените членове. Членовете или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

 

ХІV. КВОРУМ

 

Чл.27. Общото събрание на членовете е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се свиква отново, по реда предвиден чл.26.

 

ХV. ГЛАСУВАНЕ

 

Чл.28. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

ХVІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл.29. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от представените членове.

(2) Решения по чл.25, ал.1, т.1 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от представените членове на Сдружението.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взема решения.

(4) За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се посочва:

 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря;
 3. присъствието на лица, които не представляват членове на Сдружението;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.

(5) Протоколът от заседание на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списъкът на представените на заседанието членове и документите по свикването на Общото събрание.

 

ХVІІ. УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

 

Чл.29. (1) Управителен орган на Сдружението е неговият Управител.

(2) Управителят се избира от Общото събрание на членовете.

 

ХVІІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

Чл.30. (1) Управителят на Сдружението:

 1. представлява Сдружението пред трети лица;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението, при спазване изискванията на закона, на този Устав и решенията на Общото събрание;
 4. взема решение за участие в други организации;
 5. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 6. приема Правила за извършване на общественополезна дейност на Сдружението;
 7. предлага на Общото събрание приемането на допълнения и изменения в Устава на Сдружението;
 8. подготвя и внася пред Общото събрание проект за бюджет;
 9. подготвя и внася пред Общото събрание отчет за дейността си;
 10. подготвя и внася годишния Доклад за осъществената от Сдружението общественополезна дейност;
 11. определя адреса на Сдружението;
 12. взема решения относно размера и дължимостта на встъпителните вноски, на членския внос и на имуществените вноски на членовете на Сдружението;
 13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав не спадат в правата на Общото събрание.

(2) Управителят на Сдружението може да преупълномощава трети лица с част от своите права.

 

ХІХ. ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА, ЧЛЕНСКИ ВНОС

И ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

 

Чл.31. (1) Дейностите на Сдружението се финансират от членовете й, от дарения, от държавни субсидии или от други източници, разрешени от закона.

(2) Въз основа на решение на Общото събрание на членовете, Сдружението ежегодно формира бюджет.

(3) Сдружението не разпределя печалба между своите членове.

 

Чл.32. (1) Всеки новоприет член на Сдружението е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му за член, да внесе по сметка на Сдружението встъпителна вноска, в размер, определен в решението на Управителя за приемането му.

(2) Новоприетият член внася и целия размер на членския внос за годината на приемането му.

 

Чл.33. Членският внос се определя от Общото събрание за всяка финансова година и е в еднакъв размер за всички членове. Членският внос се използва изключително за финансиране на дейността на Сдружението.

 

Чл.34. По решение на Общото събрание на членовете може да бъде взето решение за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на Сдружението, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности.

 

Чл.35. Сдружението води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

Чл.36. Върху всички забавени плащания към Сдружението, членовете дължат лихви, в размер на законната лихва върху сумата и за срока на забавата.

 

ХХ. ОТЧЕТНОСТ

 

Чл.37. Сдружението води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

Чл.38. (1) Ежегодно Управителят на Сдружението изготвя Доклад за осъществената от Сдружението общественополезна дейност, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат.

(2) Докладът за осъществената от Сдружението общественополезна дейност е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.

 

ХХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.39. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание и в предвидените от закона случаи.

 

Чл.40. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителя.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

ХХІІ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.41. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Сдружението се разпределя поравно между членовете.

 

ХХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Сдружението има свой графичен символ, който се изобразява върху печата и всички материали на Сдружението.

 

 • 2. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

 • 3. Този Устав е приет от Учредителното събрание на “Специализиран отряд за спасяване”, проведено на 11.11. 2005 год.

 

Учредители:

 

Иван Михайлов
 
 Маргарита Сергиева  
 Димитър Зарев  
   
   
 
 

                                                                                                                                               

 

Председател на Учредителното събрание: Иван Михайлов

Секретар на Учредителното събрание:      Димитър Зарев