Иновации | Иван Кристоф носи чисто злато в Дубай

Отваря нова страница в представянето на България

Славяна Манолова, в. Труд | Екип на United For Bulgaria

След много словесни упражнения по медиите стана ясно, че представянето ни на Експо 2020 Дубай е, меко казано, повече от скромно. Да не кажем никакво. А това можеше да се промени и да не ни запомнят само с блокираните на митницата реплики на Панагюрското златно съкровище, традиционните мускалчета с розова есенция и магазинчето с български сирена.

Но все още има време – Експото продължава до 31 март и неуморният ентусиаст Иван Кристоф, известен по света и у нас като Човека паяк, има идеи как да привлече внимание към представянето на нашата страна по уникален начин. А до края на изложението той и съмишленици ще са построили в България и новия Дом на спасителя на бъдещето. Именно следващото поколение спасители той нарича „живо злато“.

Helishow ИВАН КРИСТОФ ПОКАЗА НА Роберт Либи ПЛАН ЗА ЕКСТРЕМНО СПАСЯВАНЕС модерна визия, авангардни решения и поглед към бъдещето Иван Кристоф се заема да покаже нов вид спасяване по земя, вода и въздух пред кралското семейство на Дубай, Абу Даби и Рас ал-Хайма. Затова той дава всичко от себе си и е осигурил с партньори ресурси и инвестиции за милиони левове, за да напише нова страница в представянето на България на Експо 2020 Дубай. Като казваме „всичко от себе си“, това е буквално – Иван е заложил дори лични вещи на благотворителен търг, като лимитирана серия швейцарски часовници, за да финансира създаването на документален филм за България и Експо 2020 Дубай. Защо го прави ли?

На 29 януари шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент и министър-председател на ОАЕ и владетел на Дубай, посети немския павилион и постна снимките си в Туитър. Той подчерта важността на участието на Германия на световното изложение. И това бе широко отразено в медиите в Обединените арабски емирства. Шейхът подчерта възможностите, които мега събитието предлага за споделяне на идеи и иновации, които допринасят за изграждането на по-добро бъдеще за човечеството. ОАЕ имат желание да подкрепят иновативни идеи, които се стремят да подобрят щастието и качеството на живот на хората, отбеляза владетелят на Дубай. Не е случайно, че темата на най-голямото световно изложение, провеждащо се в момента в световния мегаполис, е „Иновации“.

„Подобно посещение е мечта на всеки участник в експото и огромна реклама за страната, на чийто павилион се е спрял шейхът. Идеята ми е да направим така, че Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум да направи същото и за България. Но това може да стане само като покажем по атрактивен и незабравим начин иновации или действия, с които да допринесем за по-доброто бъдеще, сигурност и прогрес в Мобилност“ – темата, на която е кръстена зоната, в която е и Българският павилион. Затова усилено работим по инициативата #unitedforbulgariaказва Иван Кристоф.

Няма да го спрат на митницата, защото съкровището е от плът и кръв

И понеже други са се сетили да представят нашата страна с реплики на Панагюрското златно съкровище, той е решил да занесе в Дубай живо злато – екип от златни български момичета, но не художествени гимнастички, а пилоти, лекарки, парамедички, метеороложки – екип за спасяване на човешки живот в така наречения „Златен медицински час“, от който зависи оцеляването на пострадал в планината или в пътно-транспортен инцидент

Един от проектите, по който НАСА работеше с хеликоптери, е методиката M.A.R.S. (Mid Air Recovery System), с която да прихващат завръщащите се от космически мисии капсули по въздух в случай, че парашутната им система откаже – обяснява Кристоф. – Имаше такъв случай с руска мисия, при която загина нелепо екипажът им. Затова още преди старта на Експо 2020 Дубай работим стъпка по стъпка, с нашето темпо, към по-добро бъдеще за безопасност и спасяване. Основният ни фокус е разработването на система за спасяване във въздух (M.A.R.S.) и ние сме щастливи да обявим нашия нов подход. Във вертикалния и въздушен свят, доминиран от мъжете и тестостерона, гледаме към силата, мъдростта, знанията и креативността, които смелите и умни жени могат да внесат и да решат проблеми.“

На световното изложение в Дубай нашият ентусиаст е говорил с екипа на Космическата агенция на ОАЕ да осъществим среща с първата жена астронавтка от емирството Нура ал-Матруши, машинен инженер, която е избрана през април 2021 г. и в момента се обучава по програма на НАСА. Говорил е и с Протокола на няколко кралски семейства в ОАЕ да поканим най-видните им жени, за да подкрепят инициативата #UnitedForBulgaria.
AND MINISTER OF uae

Иван е подготвил “Полет на иновациите” с български жени, които да направят новаторски „златен“ полет над Дубай с участието на службите за сигурност на ОАЕ. По време на него ще се представи онлайн конференция за HEMS.ForBulgaria.com за развитието на авиомедицината в България. В нея ще вземат участие едни от най-квалифицираните жени по темата за въздушно спасяване, както от ОАЕ, така и от България и други страни. Затова вече е създадена платформата и екипът от жени-пилоти на авиомедицинска летателна техника, научни работници, инструкторки по екстремни спортове, леководолазки, парашутистки, ИТК специалистки от наземния екип и авио спасителки. За целта са осигурени новаторска хибридна навигационна система и първият в света сгъваем компютър, за да покаже нашата страна супер мобилност и това, което никой досега не правил – нали такава е темата на световното изложение...

A Selection of Value-Add Conferences at Intersec 2018

Ако се чудите кои може да са жените участнички в Полета на иновациите, новите „златни момичета“ на България, те са съвсем истински – пилот на самолет от Правителствения авиоотряд 28, въздушна спасителка от ВВС, екстремен ТВ журналист. В екипа има лекарки, юристка, журналистки и телевизионна водеща.

Снимки

  • Н. Пр. султан бин Саед Ал Мансури, министър на икономиката на ОАЕ, на изложбата на Иван Кристоф за 100-годишнината на нашите ВВС по време на Дубай Хелишоу 2012. Сега е в управителния съвет на DP World, част от генералните спонсори на Експо 2020 Дубай.
  • Принцът на Дубай Н. В. шейх Мансур Мохамед Ал Мактум, специална визита в павилиона на Кристоф по време на Дубай Хелишоу 2014.
  • Спасителките на бъдещето ще разчитат на ум и креативност, а не на тестостерон.

Иновации | Иван Кристоф носи чисто злато в Дубай

Ivan Кristoff brings pure gold to Dubai

Slavyana Manolova, TRUD Newspaper

Translated by Google:

After many verbal exercises in the media, it became clear that our presentation at Expo 2020 Dubai is, to put it mildly, more than modest. Not to mention nothing. And this could have changed and we will not be remembered only with the replicas of the Panagyurishte golden treasure blocked at the customs, the traditional muscals with pink essence and the shop with Bulgarian cheeses.

But there is still time – the Expo lasts until March 31 and the tireless enthusiast Ivan Christoph, known around the world and in our country as Spider-Man, has ideas on how to draw attention to the presentation of our country in a unique way. And by the end of the exhibition he and like-minded people will have built in Bulgaria the new House of the Savior of the Future. It is the next generation of saviors he calls “living gold.”

We opened a new chapter in the presentation of Bulgaria

With a modern vision, avant-garde solutions and a vision for the future, Ivan Kristoff sets out to show a new kind of rescue on land, water and air to the royal family of Dubai, Abu Dhabi and Ras al-Khaimah. That is why he is doing his best and has provided with partners resources and investments of millions of levs to write a new page in the presentation of Bulgaria at Expo 2020 Dubai. When we say “everything by itself”, it is literally – Ivan has even donated personal belongings to a charity auction, such as a limited series of Swiss watches, to finance the creation of a documentary about Bulgaria and Expo 2020 Dubai. Why is he doing it?

On January 29, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, visited the German pavilion and posted his photos on Twitter. He stressed the importance of Germany’s participation in the world exhibition. And this was widely covered in the media in the United Arab Emirates. The Sheikh highlighted the opportunities that the mega event offers for sharing ideas and innovations that contribute to building a better future for humanity. The UAE is keen to support innovative ideas that seek to improve people’s happiness and quality of life, the ruler of Dubai said. It is no coincidence that the theme of the world’s largest exhibition currently taking place in the world’s metropolis is “Innovation”.

“Such a visit is a dream of every participant in the expo and a huge advertisement for the country whose pavilion the sheikh stopped at. My idea is to make His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum do the same for Bulgaria. But this can only happen by showing in an attractive and unforgettable way innovations or actions to contribute to a better future, security and progress in “Mobility” – the theme of the area named after the Bulgarian pavilion. That is why we are working hard on the #unitedforbulgaria initiative “, says Ivan Kristoff.

Spiderman opens a new page in the presentation of Bulgaria

And because others remembered to represent our country with replicas of the Panagyurishte Golden Treasure, he decided to bring to Dubai live gold – a team of golden Bulgarian girls, but not rhythmic gymnasts, and pilots, doctors, paramedics, meteorologists – rescue team of human life in the so-called “Golden Medical Hour”, on which depends the survival of a victim in the mountains or in a traffic accident.

“One of the projects that NASA has worked on with helicopters is the M.A.R.S. (Mid Air Recovery System) with which to intercept capsules returning from space missions by air in case their parachute system fails – explains Christoph. – There was such a case with a Russian mission, in which their crew died ridiculously. That is why even before the start of Expo 2020 Dubai we are working step by step, at our own pace, towards a better future for safety and rescue. Our main focus is the development of an air rescue system (M.A.R.S.) and we are happy to announce our new approach. In a vertical and airy world dominated by men and testosterone, we look to the strength, wisdom, knowledge and creativity that brave and smart women can bring and solve problems.

At the World’s Fair in Dubai, our enthusiast spoke with the UAE Space Agency team to meet with the first female astronaut from the Emirate, Nura al-Matrushi, a mechanical engineer who was selected in April 2021 and is currently studying under a NASA program. . He also spoke with the Protocol of several royal families in the UAE to invite their most prominent women to support the #UnitedForBulgaria initiative.

Innovation

Ivan has prepared a “Flight of Innovation” with Bulgarian women to make an innovative “golden” flight over Dubai with the participation of the UAE security services. During it an online conference for HEMS.ForBulgaria.com for the development of aviation medicine in Bulgaria will be presented. It will be attended by some of the most qualified women on the topic of air rescue, both from the UAE and from Bulgaria and other countries. That is why the platform and the team of female pilots of aero-medical aircraft, scientists, instructors in extreme sports, scuba divers, parachutists, TIC specialists from the ground team and rescue aircraft have already been created. For this purpose, an innovative hybrid navigation system and the world’s first foldable computer are provided to show our country super mobility and what no one has done before – this is the theme of the world exhibition …