ON TWO WHEELS

 

Rope rescue demoPRO BG TV

In good weather the desire for higher speeds increases the risk of accidents. “The main mistake of all motorists is driving in Bulgaria,” says Ivan Kristoff known as Spider Man.
Huge holes lurk everywhere as a hidden underwater course, especially for the inexperienced amateur high speed riders.

“I do not know if terrorists have built these roads, but if someone were to set a task to kill motorists in Bulgaria, there is hardly a better way of these roads for mass destruction.”

Almost as an artist, Spider Man explains the dangerous roads in Sofia. “Blvd Tsarigardsko Shoes looks like the paintings of Leonardo DaVinchi. There are sections of the Renaissance Period. If you turn left on St. Evlogi Georgiev, you are looking at the pictures of Salvador Dali. The asphalt is in liquid shape, there are like the Danube waves, and now wonder “Do I have to change now my sports with my off-road motorcycle ”

To survive, you will first need to think about youself. Helmet is required. Proper equipment also saves (gloves, protective footwear DRAGOMIR) and your eyes must constanly scan the rode on high resolution, without too great confidence on the road, which often played bad jokes.

Pedestrian and drivers must not forget that stopping on two wheels is not as on four tires.
So, for the new season motto reduce speed in order to save lives.

Search And RescueНа две колела

С хубавото време желанието за високи скорости нараства заедно с риска от пътни произшествия. „Основната грешка на всички мотористи е, че карат в България”, казва Иван Кристоф, известен като Човека Паяк.

Огромните дупки дебнат навсякъде като скрито подводно течение, особено по-неопитните любители на високи скорости.

„Не знам терористи ли са правили тези пътища, но ако на някого му бяха задали задача да изтрепят мотористите в България, едва ли има по-добър начин от тези пътища за масово унищожаване на мотористи.”

Почти като художник, Човека Паяк рисува опасните за мотористите наши пътища. „ Като излезеш на бул. Царигардско Шосе, там гледаш картините от типа на Леонардо Давинчи. Там има разрези и вече гледаш реносансово на заобикалящата те ‘природа’ . Като завиеш на ляво по ул. Евлоги Георгиев, там вече гледаш рисунките на Дали. Асфалтът е разтечен, дупките са като Дунавски вълни, и сега се чудя дали трябваше да изляза със спорния или с оф-роуда моторa си.”

За да оцелееш, първо трябва сам да мислиш за себе си. Каската е задължителна. Подходящата екипировка също спасява (ръкавици, протектори и обувки на DRAGOMIR) и очите да са винаги на четири, без прекалено голямо самочувствие на пътищата, което често изиграва лоши шеги.

Пешеходците и шофьорите пък да не забравят, че спирането на две колела не е като това с четири гуми. Мотористите не могат да набият спирачки изведнъж (при голяма скорост), а ако го направят следва зашеметяваща каскада с още пострадали… Затова през новия мото сезон намалете скоростта, за да спасите живот.