Ако това не те плаши

The Athlete Magazine – Life in extreme

“If you’re not living on the edge, you are taking up too much space”

Living life to extremes seems to be Ivan Kristoff’s motto.

In everything Kristoff does, from extreme skiing, solo rock climbing, as a paraglider pilot, a rescue instructor, even as a photographer haunting high in the air by ropes suspended from helicopters, the element of danger is part of his life.
“If you’re not living on the edge, you are taking up too much space,” says Kristoff.

When Kristoff entered mandatory service with the Bulgarian army, he had an accident from solo climbing in the Rila mountain in Bulgaria, was unconscious and has been hospitalized for a few months… Enough time to re-think of how the Mountain Rescue procedures should improve in his homeland.

In 1990, with a false passport, new name and two different airline tickets for the same plane to Cuba, Kristoff escaped from the communist regime. Two days later he was in Gander, Newfoundland

Although Canada posted no risk, Kristoff found his own.

The 27 -year-old adventurer first became known for taking pictures while climbing or scaling down rock and urbanized walls for his safety and rescue programs.

Today Kristoff is armed with permits and the government’s blessing, but during his early years, officials were not exactly his friends.

Kristoff has nabbed and warned by Collingwodd police for flying and taking pictures over the Blue Mountain resort and reprimanded when caught rappelling down a Don Valley railway bridge to take pictures.

“The higher you are, the longer you’ll live when you fall,’says Kristoff, who has the scars to prove his dedication. During his last trip to Vitosha, a mountain in Sofia, Bulgaria, one of his friends was caught in an avalanche after shooting pictures of extreme skiers and died. It is those scars and other, more serious that gave Kristoff the idea to start the Canadian Rescue Emergency Service Team (CREST).

CREST is a search and rescue and urban high rise rescue non-profit organization. Its main objective, says Kristoff is to provide emergency response and post- accident investigation at inaccessible places like the outside of high rise buildings, bridges and towers.

“After a lot of accidents, such as the Skyway Bridge in St. Catherine’s, the Oklahoma bombing, because of government cutbacks and other Murphy’s Law surprises, it is more than more crucial than ever to be prepared for other Mother Nature and Mr. Bad Boy accidents, “he says.

 

Живот в екстремни условия

Списание “Атлет”

 

Животът до крайности изглежда е мотото на Иван Кристоф.

Във всичко, което Кристоф прави, от екстремно каране на ски, соло скално катерене, като пилот на парапланер, инструктор по спасяване, дори като фотограф, преследващ високо във въздуха с въжета, окачени на хеликоптери, елементът на опасност е част от живота му.

„Ако не живеете на ръба, заемате твърде много място“, казва Кристоф.

Когато Кристоф постъпва (доброволно, защото е имал опцията да служи в завод Кремиковци, бел. ред.) на задължителна служба в българската армия, той претърпя злополука при самостоятелно катерене в Рила планина в България, беше в безсъзнание и беше хоспитализиран няколко месеца… Достатъчно време, за да преосмислим как трябва да действат процедурите на Планинското спасяване усъвършенства в родината си.

През 1990 г. с фалшив паспорт, ново име и два различни самолетни билета за един и същи самолет до Куба, Кристоф избяга от пост/комунистическия режим. Два дни по-късно той беше в Гандър, Нюфаундленд

Въпреки че Канада не представляваше риск, Кристоф намери своя.

27-годишният авантюрист за първи път стана известен с това, че прави снимки, докато се катери или слиза по скали и урбанизирани стени за своите програми за безопасност и спасяване.

Днес Кристоф е въоръжен с разрешителни и благословията на правителството, но през ранните му години служителите на реда не бяха точно негови приятели.

Кристоф е заловен и предупреден от полицията на Колингуод за летене и правене на снимки над курорта Синята планина и порицан, когато е хванат да се спуска по железопътен мост в Долината на Дон, за да прави снимки.

„Колкото по на високо си, толкова по-дълго ще живееш, когато паднеш“, казва Кристоф, който има белезите, за да докаже своята отдаденост. По време на последното му пътуване до Витоша, планина в София, България, един от приятелите му беше хванат в лавина, след като засне снимки на екстремни скиори и умря. Именно тези белези и други, по-сериозни, дадоха на Кристоф идеята да създаде екипа на Канадската спасителна служба за спешни случаи (C.R.E.S.T.).

CREST е организация с нестопанска цел за търсене и спасяване и градско спасяване на високи сгради. Основната му цел, казва Кристоф, е да осигури спешна реакция и разследване след злополука на недостъпни места като външните части на високи сгради, мостове и кули.

„След много инциденти, като моста Skyway в St. Catherine’s, бомбардировката в Оклахома, поради правителствени съкращения и други изненади от закона на Мърфи, е повече от по-важно от всякога да бъдем подготвени за друга майка природа и г-н Лош Момчета злополуки “, казва той.