Inter Drone Expo 2023 – Revolutionary Drone Solutions for Innovative Search & Rescue Operations

 

Спасителният S.O.S. център и Дома на Спасителя на бъдещето

През 2018г., по инициатива на Иван Кристоф Младши, се подписа договора за строителството на Дома и офиса на Спасителя на бъдещето,

който ще е експериментален проект за създаване на единствен по рода си спасителният център на доброволци SOS спасители, в близост до който може да се изгради височинна летателна площадка. В процес е развиването на регулацията за U-SPACE и вече работим по въпроса…

Въпреки че основното му призвание ще е да се изгради модерна и авангардна екосистема за Търсене и спасяване, #Buxton House of Rescue възнамерява да работи за обучение на обществеността, компании, изправени пред рискове и предотвратяване на инциденти. 

Докато осигурява наличност за спасяване 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, The Home-Ofice of the Rescuer of the Future се стреми да създаде приятелска точка за срещи, предназначена да събере хора или организации, развиващи се в средата на планината или сигурността. В момента, друга наша база се подготвя за подобна мисия.

 

INNOVATIVE DRONE SOLUTIONS IN SEARCH & RESCUE

 

Advancements in S.O.S. Emergency Medicine Rapid Delivery

Introduction to Ivan Kristoff’s presentation at Inter Drone Expo, 17 June, 2023, Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria
In recent years, the integration of drones in emergency medicine has opened up new possibilities for improving response times and enhancing the efficiency of rescue operations. This article explores various aspects of utilizing specialized drones in emergency situations, with a focus on the golden hour in emergency medicine. We delve into topics such as drone training for paramedic assistance, the first Bulgarian drone search and rescue project, high altitude drone search and rescue initiatives in Bulgaria and the Himalayas, emergency drone delivery of life-saving materials, and the importance of capturing and controlling drones through GPS Spoofing.

Напредъкът в S.O.S. спешна доставка на въздушна медицина

През последните години интегрирането на дронове в спешната медицина разкри нови възможности за подобряване на времето за реакция и повишаване на ефективността на спасителните операции. Тази статия изследва различни аспекти на използването на специализирани дронове в спешни ситуации, с акцент върху Златния час в спешната медицина. Ние се задълбочаваме в теми като обучение с дрон за парамедична помощ, първия български проект за Търсене и спасяване с дрон, инициативи за издирване с дрон на голяма надморска височина в България и Хималаите, спешна доставка с дрон на животоспасяващи материали и важността на улавянето и контрола дронове чрез GPS Spoofing.

Под издирвателни операции първо трябва да разбираме събирането на информация, когато планинари, скиори, туристи са се изгубили или изчезнали. В зависимост от получения резултат се решава кои въздушни (хеликоптер или дрон) и човешки средства да бъдат ангажирани.

За да стане ефективен, центърът за обучение е нащрек за всяка новост, която може да подобри неговата намеса и/или методи на обучение.

 

ЕВерест

Lenovo ThinkPad X1 Fold и AI генерираха концептуална фотография на E.V.E.R.E.S.T. проект за Спасителя на бъдещето: Полет с хеликоптер за най-високия въздушен спасителен форум в света Тема: SAR-EMS-HEMS на голяма надморска височина

 

Използване на дронове за ефективни спасителни операции на голяма надморска височина

1. Златният час в спешната медицина:
1.1 Разбиране на Златния час:
– Обяснение на критичния времеви период и неговото значение в спешната медицина.
– Обсъждане на въздействието на навременната медицинска намеса върху резултатите на пациентите.

 

 

Harnessing Drones for Efficient High Altitude Rescue Operations

1. The Golden Hour in Emergency Medicine:
1.1 Understanding the Golden Hour:
– Explanation of the critical time period and its significance in emergency medicine.
– Discussing the impact of timely medical intervention on patient outcomes.

1.2 Optimizing Response Times with Drones:
– Introduction to the role of drones in reducing response times during emergencies.
– Highlighting the benefits of using drones for rapid assessment and reconnaissance.

2. Specialized Drone Training for Paramedic Assistance:
2.1 Empowering Paramedics with Drone Expertise:
– The importance of specialized drone training for paramedics.
– Discussing the necessary skills and knowledge required for effective drone operation.

2.2 Collaborative Efforts with Air Rescue Volunteers:
– Exploring the benefits of integrating drone technology with air rescue volunteers.
– Highlighting successful examples of collaborative projects.

3. The First Bulgarian Drone Search and Rescue Project:
3.1 Overview of the Project:
– Introducing the first Bulgarian drone search and rescue initiative.
– Describing the project’s goals and objectives.

3.2 Lessons Learned and Future Prospects:
– Examining the outcomes and achievements of the project.
– Discussing the potential for expanding the initiative to other regions.

4. Pioneering High Altitude Drone Search and Rescue:
4.1 Challenges and Innovations:
– Exploring the unique challenges faced in high altitude rescue operations.
– Showcasing innovative drone technologies developed for these environments.

4.2 Collaborative Partnerships:
– Discussing the importance of collaboration between local organizations and international experts.
– Highlighting successful partnerships in high altitude drone search and rescue projects.

5. Emergency Drone Delivery of Rescue Equipment and Life-saving Materials:
5.1 Enhancing Supply Chain Efficiency:
– Exploring the benefits of drone delivery in emergency situations.
– Discussing the types of equipment and materials suitable for drone delivery.

5.2 Case Studies and Success Stories:
– Showcasing real-life examples of emergency drone delivery initiatives.
– Highlighting the impact of timely and accurate deliveries on patient outcomes.
– Showcasing real-life examples of missing emergency drone delivery initiatives.

6. Ensuring Drone Security: Capture and Control through GPS Spoofing:
6.1 The Importance of Drone Security:
– Discussing the potential risks associated with unauthorized drone activity.
– Highlighting the importance of GPS spoofing as a countermeasure.

6.2 GPS Spoofing: Techniques and Best Practices:
– Explaining the concept of GPS spoofing and its application in drone control.
– Discussing best practices for capturing and controlling drones through GPS spoofing.

 

Conclusion:
The integration of drones in emergency medicine has revolutionized rescue operations, offering improved response times, efficient delivery of life-saving materials, and enhanced reconnaissance capabilities. Specialized drone training for paramedics and collaborative projects with air rescue volunteers have further strengthened the effectiveness of these initiatives. The first Bulgarian drone search and rescue project, along with high altitude projects in Bulgaria and the Himalayas, serve as pioneering examples of successful drone integration in emergency situations. Moving forward, it is crucial to continue exploring and advancing drone technologies to ensure optimal outcomes in future emergency response scenarios.

Чувствам се зле за 19-годишния младеж и ентусиастите, които изчезнаха с подводницата край “Титаник”.

За съжалени с подобна временна загуба на мислене на най-висока наивност за предречена смърт, като бомба със закъснител, която всеки момент може да гръмне, изчезна в контраст – високопланински терен алпинист, който исках да намеря и спася с най-високите технологии.

Зз съжаление е важно да се знае какви хора са отговаряли за подобни експедиции дълбоко под водата или високо планината. За съжаление, жалко е когато някой си повярва, въпреки проявява елементарното неуважение към собствения и чуждия живот, и другите повярват сляпо и масово в него.

И в двата случая – фаталния край е бил неизбежен и опасностите са били предсказуеми. И в двата случая се стига до масови акции за Търсене и спасявания от международни екипи, които включват брегови морски или планински спасителни служби. Но за разлика в българската история, сега света ще разнищи до основи виновните за организирането на това убийство по непредпазливост, или Непредумишлено убийство -Involuntary manslaughter.

Но както в опита ми да ползван най-новите дрон технологии за Търсене и спасяване в планината, така сега и последните издирвателни дейности за намирането на подводница OceanGate са ползвани ROV в дълбината. Затова и смятам при новите морски тренировки да ползваме и подводни дронове.