HIGH RISE EMERGENCY AND A.I.R. RESCUE TEAM

H.E.A.R.T.

WORLD’S FIRST VOLUNTEER HIGH RISE EMERGENCY AND AERIAL RESCUE TEAM

Ivan Kristoff’s concept for non-profit vertical and aerial rescue was introduce to the public in 1995 via the top Canadian magazines, newspapers, TV and radios stations. Since then, the dead tall of high-rise fatalities among rope access technicians that were around 5 persons per yer, just in the Toronto, Ontario, alone was dropped to 0 until Ivan Kristoff left Canada in 2005. Then unfortunately, there were 4 fatalities per incident on the exterior of a high-rise building…

ПЪРВИЯТ В СВЕТА ДОБРОВОЧЕЛСКИ ВИСОЧИННО ВЪЗДУШЕН СПАСИТЕЛЕН ЕКИП

Концепцията на Иван Кристоф за вертикално и въздушно оздравяване с нестопанска цел беше представена на обществеността през 1995 г. чрез най-популярните канадски списания, вестници, телевизионни станции и радиостанции. Оттогава смъртта причинена от високи падания и трудови смъртни случаи сред техниците за достъп с въжета, са били около 5 души на година, само в Торонто, Онтарио и самият е спаднал до 0, докато Иван Кристоф напусна Канада през 2005 г. След което за съжаление имаше 4 смъртни случая за инцидент от външната страна на висока сграда …