Embedded Extreme Journalism

Bulgaria On Air TV: Partnering to write the future of extreme journalism

In Bulgaria, we can develop a new era in the technological partnership between innovators and journalists in the creation of The Journalist of the Future. Let’s write the future together!

TV reporter Dimitar Dimitrov: …We also had one of the most famous extreme people in Bulgaria, Ivan Kristoff, who is trying to develop the concept for Embedded Extreme Journalism. At least for me, this is the future. This thing needs to be developed. You need a real-life reporter, a journalist to test it, to see if it’s not that easy …. you think about a thousand things, the weather. Ivan Kristoff wants to make the first free rescue service in Bulgaria…

TV anchor Simeon Zhelev: It will be a long time before it happens in Bulgaria … because things are slowly maturing in our country, but by showing these remarkable moments we hope to help people like Ivan Kristoff… There must be prepared journalists,

Bulgaria On Air TV: Extreme Embedded Journalism

Тренировки за пилоти и екстремни журналисти

В България можем да развием нова ера в технологично партньорство между новатори и журналисти в създаването на Журналиста на бъдещето. Нека да напишем бъдещето заедно!

Тренировки за пилоти и екстремни журналисти

Bulgaria On Air TV: Екстремна журналистика

Димитър Димитров: С нас беше и един от най-известните екстремни хора в България, Иван Кристоф, който се опитва да развие Екстремната журналистика. Поне според мент това е бъдещето. Трябва да се развива това нещо. Трябва един репортер, един журанлист да го изпита това неша, за да види,ч е това не етолкова лесно…. ти мислиш за хиляда неша, за атмосферни условия. иван Кристоф жела да направи първата безплатна спасителна служба у нас.

Симеон Желев: Доста време ще мине преди да се случи в България, … защото у нас бавно узряват нещата, но пък показвайки тези забележителни моменти се надяваме се да помогнем на хора като Иван Кристоф… Трябва да има подготвени журналисти,