ThinkPad X1 Fold

THE LENOVO THINKPAD X1 FOLD FROM INNOVATION ON ROPES TO INNOVATION IN THE AIR

Cover shot of SpidermanLAPTOPS THAT MAKE YOUR MISSION POSSIBLE

by Mara Gulens, editor of Computer Player, Toronto Computes and Quebec Micro magazines

Does our cover shot bring back memories of one of this summer’s blockbusters, Mission: Impossible?

“No way. This is not just Tom Cruise. This guy is more radical than that!”, says Ivan Kristoff, while suspended from ropes during the shooting of this month’s “Mission:Possible” cover.

Kristoff makes a living taking his laptop, digital camera, and other high-tech paraphernalia to absurdly high locations. Like Spiderman, he crawls around the walls of high-rise buildings, doing on-site inspections, wall investigations maintenance and even renovations.

For example, this year he was the one called on to scale Royal Bank Plaza building in Toronto., when a four-meter piece of metal was found dangling dangerously from high up above.

With ropes and harnesses and no fear of heights, Kristoff can do a week’s work in one day, saving companies money by pointing out, recording, and solving problems before they get out of control.

“By the end of the drop, I can print out a document, give you a diskette, or show you the image on a laptop,” says Kristoff.

Need a 30-storey window caulked? Got a cat stuck on a hot tin roof? According to Kristoff, there is no one else in Canada who can do the job as quickly and efficiently.

Kristoff’s long-term vision is to coordinate the first urban high-rise search-and-rescue team, which would provide emergency response and post-accident investigation using wireless communications and multimedia laptops. He ‘s also interested in high-rise security, since he claims, “real professionals don’t come in the from the ground.”

With a laptop, Kristoff can do what he does best almost anywhere-as long as it begins with “r.”

“You can find me with laptop on the road, on a rope, on a rock, on a roof, on a radio, and in rescue-response,” he says.

Note:This is a reprint of an article we ran in our September issue.
Photo:Mission Impossible cover page of the Computer Player Magazine

Ivan Kristoff, famous around the world as the Canadian Spiderman, appeared on the cover pages of the Computer Player, Toronto Computes and Quebec Micro magazines. A few  years passed by since Kristoff introduced his concept to Gen. Boiko Borisov, Prime Minister of Bulgaria, for implying the best high tech equipment in use for Search And Rescue and aerial rope rescue.   A few years later Ivan showed in real time aerial video and photo surveillance from the air.

The main function of the Ivan’s aerial team is to provide air vertical rescue services throughout Ontario. Their helicopter can be used for visual assistance, transporting rope access/rescue personnel and equipment to remote areas, aerial construction operations, and as a platform for aerial photography for post-accident reports.

We test everything to the extreme. What we subject our mobile computers, no other company dares to do. In our  company , the demanding quality tests developed by us  are merciless. Just ask Gen. BoikoBorisov, the ex mayor of The City of Sofia. Currently he is the Prime Minister of Bulgaria.Our work at extreme heights and critical situations require extensive testing of equipments, and we go beyond the manufacture’s testing. Our equipment undertakes rigorous testing for impact resistance, shock resistance, RF exposure resistance for work in vertical environment of high powered transmitters. These are the most vigorous tests ever made on laptops: hold on to your harness!

ЛАПТОПИ, КОИТО ПРАВЯТ ВАШАТА МИСИЯ ВЪЗМОЖНА

от Мара Гюленс, редактор на списанията Computer Player, Toronto Computes и Quebec Micro

Нашата снимка на корица връща ли спомени от един от блокбъстърите това лято, Мисия: Невъзможна

“Няма начин. Това не е само Том Круз. Този човек е по-радикален от това!” казва Иван Кристоф, докато е окачен от въжета по време на снимките на тазмесечната корица на „Мисия: Възможна“.

Кристоф си изкарва прехраната, носейки лаптопа, цифровия си фотоапарат и други високотехнологични принадлежности на абсурдно високи места. Подобно на Спайдърмен, той пълзи по стените на високи сгради, извършвайки инспекции на място, поддръжка на стени и дори ремонти.

Например тази година той беше този, наречен в мащабната сграда на Royal Bank Plaza в Торонто, когато четириметрово парче метал беше открито, висящо опасно от високо горе.

С въжета и сбруи и без страх от височини, Кристоф може да свърши седмична работа за един ден, спестявайки пари на компаниите, като посочва, записва и решава проблеми, преди те да излязат извън контрол.

„До края на спускането си мога да разпечатам документ, да ви дам дискета или да ви покажа изображението на лаптоп“, казва Кристоф.

Нуждаете се от 30-етажна замазка? Имате ли котка, заседнала на горещ ламаринен покрив? Според Кристоф няма друг в Канада, който може да свърши работата толкова бързо и ефективно.

Дългосрочната визия на Кристоф е да координира първия градски екип за търсене и спасяване, който ще осигури спешна реакция и разследване след инцидент, използвайки безжични комуникации и мултимедийни лаптопи. Той също се интересува от сигурността на високите етажи, тъй като той твърди, че „истинските професионалисти не идват от земята“.

С лаптоп Кристоф може да прави това, което умее най-добре почти навсякъде – стига да започва с “р”.

„Можете да ме намерите с лаптоп на пътя, на въже, на камък, на покрив, по радио и в спасителна реакция“, казва той.

Забележка: Това е препечатка на статия, която публикувахме в нашия септемврийски брой.
Снимка: Мисията невъзможна заглавна страница на списанието Computer Player

Иван Кристоф, известен по света като канадския Спайдърмен, се появи на кориците на списанията Computer Player, Toronto Computes и Quebec Micro. Изминаха няколко  години, откакто Кристоф представи концепцията си на генерал Бойко Борисов, министър-председател на България, за внушаване на най-доброто високотехнологично оборудване, използвано за търсене и спасяване и спасяване с въздушно въже. Няколко години по-късно Иван показа в реално време въздушно видео и фотонаблюдение от въздуха.

Основната функция на въздушния екип на Иван е да предоставя въздушни вертикални спасителни услуги в Онтарио. Техният хеликоптер може да се използва за визуална помощ, транспортиране на въжен достъп/спасителен персонал и оборудване до отдалечени райони, въздушни строителни операции и като платформа за въздушна фотография за доклади след аварии.

Тестваме всичко до крайност. Това, на което подлагаме мобилните си компютри, никоя друга компания не смее да направи. В нашата  компания взискателните тестове за качество, разработени от нас , са безмилостни. Просто попитайте ген. Бойко Борисов, бивш кмет на град София. В момента той е министър-председател на България. Работата ни на екстремни височини и критични ситуации изисква задълбочени тестове на оборудването и излизаме отвъд тестовете на производителя. Нашето оборудване извършва строги тестове за устойчивост на удар, устойчивост на удар, устойчивост на излагане на RF за работа във вертикална среда на високомощни предаватели. Това са най-енергичните тестове, правени някога на лаптопи: дръжте се за колана!