Burgas Air

По време на 40 Годишното издание на Ваканция и Спа в Интер Експо Център, Иван Кристоф, основателя на канадската неформална доброволческа организация H.E.A.RT  S.O.S. представи идеята си за създаване на Бургас Еър, да бъде представена на събранието на Кметовете на общините на Черноморието, която бе заимствена от група авиационни специалисти за летище на Бъргас и региона. Идеята бе да се лицензира летатлената ни техниката от леката авиация (мото парапланер, мото делта и топловъздушни балони) и да се закупи специален хеликоптер за Търсене и спасяване.

 

За да превърнем регистрираното в България Сдружение в обществена полза „Спец. Отряд за спасяване“ (S.O.S.) в авиационен оператор, е необходимо да спазитм определени регулаторни изисквания и процедури. Ето основните стъпки и условия, които трябва да бъдат изпълнени:

1. Регистрация като Авиационен Оператор

А) Лиценз за авиационен оператор:

 • Сертификат за авиационен оператор (AOC): Вашата организация трябва да получи AOC, издаван от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Република България. За това ще трябва да представите документи, доказващи, че отговаряте на изискванията за безопасност, финанси, персонал и оборудване.

Б) Одобрение на експлоатационната спецификация:

 • Включва одобрение за видовете операции, които ще извършваме: Търсене и спасяване, санитарна авиа

2. Технически и Оперативни Изисквания

А) Флот и оборудване:

 • Трябва да притежавате или наемаме подходящи въздухоплавателни средства (хеликоптери, самолети и т.н.), които отговарят на изискванията за безопасност и оперативност.
 • Въздухоплавателните средства трябва да бъдат регистрирани в България и да преминават редовни технически прегледи.

Б) Летателен и наземен персонал:

 • Наличие на квалифициран и сертифициран летателен персонал (пилоти) и наземен персонал (инженери, механици).
 • Персоналът трябва да премине съответните обучения и сертификации.

В) Системи за управление на безопасността и качеството:

 • Разработване и внедряване на Система за управление на безопасността (SMS) и Система за управление на качеството (QMS).

3. Финансови и Застрахователни Изисквания

А) Финансова стабилност:

 • Трябва да докажете финансова стабилност и възможност да поддържате авиационните операции.

Б) Застраховка:

 • Заключване на подходящи застраховки, които покриват всички аспекти на авиационните операции, включително застраховка на въздухоплавателните средства, персонала и пътниците.

4. Административни и Юридически Изисквания

А) Промяна в устава:

 • Ако съществуващият устав на Сдружението не предвижда извършване на авиационни дейности, ще трябва да направите съответни промени, които трябва да бъдат одобрени от Общото събрание и вписани в регистъра.

Б) Вписване в търговския регистър:

 • Необходимо е да впишете промените и новата дейност в Търговския регистър.

В) Спазване на други регулации:

 • Спазване на всички приложими национални и международни авиационни регулации и стандарти.

5. Свързани Одобрения и Съгласувания

А) Координация с други държавни органи:

 • Възможно е да е необходимо съгласуване с Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и други държавни органи, в зависимост от естеството на вашите операции.

Б) Международни сертификати и одобрения:

 • Ако възнамерявате да извършвате международни полети, трябва да получите съответните международни сертификати и одобрения.

Заключение

Превръщането на Сдружение в авиационен оператор е сложен процес, който изисква спазване на множество регулации и изисквания. Препоръчително е да се консултирате с специалисти в областта на авиационното право и управление, за да се уверите, че всички стъпки и изисквания са изпълнени коректно и в съответствие със законодателството.