ART.CULTURE.EDUCATION.

A.C.E. (Art.Culture.Education), the concept for creating an Arts and Culture Education programs for the Spiderman.Academy will be designed for children from nursery to high school, disadvantaged teens and young working people in Bulgaria. We are looking for new partnership with world leading technology companies, organizations and associations, geared toward the creation of a common culture. Ivan Kristoff’s history with aerial photography and filming in extreme situations will bring the audio visual culture to new heights with the new technology and innovation.

In 1995, one of the world’s avant-garde producer of photo and video equipment, noticed the drive and the passion that elevates a young entrepreneur and his ambition to branch into the world of extreme with the latest technology for creative work. That is how the Achieve New Heights in Video campaign was created and that is how this unique experience can be passed and developed for the New Generation.

The Popular Mechanics for Kids TV series captured the Modus Vivendi of that spirit and here we will show you how we plan to develop an edutainment program aimed at socially disadvantaged young people and proposes fun artistic activities for children and teens, mostly from educational priority areas. This program, designed with the help of youth sector professionals, are intended to promote the artistic development through adventurous and high profile projects, because we know that people learn best when they are put in extreme situations.

When PMK pushes me over the edge... See how this kind of work can make high rise buildings safer... Its Popular Mechanics for Kids! Life Savers!

This is no dummy. You are looking up at real me, with a real heart with a beat…

It my looking as risking my life, but I know you are hoping of saving a life.  Popular Mechanics for Kids is over the top. Next…

Hanging by a thread

They call him Spiderman. He is a high rise rescuer. He uses his skills to save people in serious danger. He holds the world record for rappelling.

Today we are working together to prevent an accident.

Every high rise has to be cleaned at least twice a year. It is often done on a swing stage. Like those platforms that window washers use. But on buildings that are really high, it gets windy. So windy that the swing age can be pushed aside like a pendulum. Lines can snap and people can get hurt. So, to make things safer, we instal anchors like this (Taler shows a rock climbing piton) on the side of the building. That way, workers can attached the swing stage at either to the anchors.

So, when the wind blows, they will be securely fixed to the building. There is only one way to get the job done. I am going down and rappelling this high rise, floor by floor.

THE SAR TECH OF SPIDERMAN.ACADEMY
Изкуство.Култура.Образование.

A.C.E. (Art.Culture.Education.), концепцията за създаване на образователни програми по изкуства и култура за Спайдърмен. Академията ще бъде предназначена за деца от детска градина до гимназия, тийнейджъри в неравностойно положение и млади работещи хора в България. Търсим ново партньорство с водещи световни технологични компании, организации и асоциации, насочени към създаване на обща култура. Историята на Иван Кристоф с въздушната фотография и заснемането в екстремни ситуации ще изведе аудиовизуалната култура до нови висоти с новите технологии и иновации.

През 1995 г., един от световните авангардни производители на фото и видео оборудване, забелязва стремежа и страстта, които издигат един млад предприемач и амбицията му да се разклони в света на екстремното с най-новите технологии за творческа работа. Така беше създадена кампанията Постигнете нови висоти във видеото и така това уникално преживяване може да бъде предадено и развито за Новото поколение.

Телевизионният сериал Popular Mechanics for Kids улови Modus Vivendi на този дух и тук ще ви покажем как планираме да разработим образователна програма, насочена към социално слаби младежи, която предлага забавни артистични дейности за деца и тийнейджъри, предимно от приоритетни области на образованието. Тази програма, създадена с помощта на професионалисти от младежкия сектор, има за цел да насърчи художественото развитие чрез приключенски и високопрофилни проекти, защото знаем, че хората учат най-добре, когато са поставени в екстремни ситуации.

Когато PMK ме изтласка от ръба... Вижте как този вид работа може да направи високите сгради по-безопасни... Популярната му механика за деца! Спасители на живот!

Това не е манекен. Гледаш нагоре към истинския мен, с истинско сърце с удар…

Изглежда, че рискувам живота си, но знам, че се надяваш да спасиш живот. Популярната механика за деца е над върха. Следващия…

Висящи на въжета

Наричат ​​го Спайдърмен. Той е висок спасител. Той използва уменията си, за да спасява хора в сериозна опасност. Той държи световния рекорд по спускане на рапел.

Днес работим заедно, за да предотвратим инцидент.

Всяка висока сграда трябва да се почиства поне два пъти годишно. Често се прави на люлка. Като онези платформи, които използват миещите прозорци. Но на сгради, които са наистина високи, става ветровито. Толкова ветровито, че люлеенето може да се избута настрани като махало. Линиите могат да се спукат и хората могат да бъдат наранени. Така че, за да направим нещата по-безопасни, монтираме котви като тази (Талер показва щифт за скално катерене) отстрани на сградата. По този начин работниците могат да прикрепят люлеещата се сцена на двете към котвите.

Така че, когато духа вятър, те ще бъдат здраво закрепени към сградата. Има само един начин да свършите работата. Слизам надолу и спускам тази висока сграда, етаж по етаж.