Кой пленява Дубай с родни красоти

ЗАСНЕМА ЕПИЧНИ КАДРИ ОТ БОРДА НА 7 САМОЛЕТА, 7 ХЕЛИКОПТЕРА, СЕДЕМ БАЛОНА, 7 ДЕЛТАПЛАНА, СЕДЕМ ПАРАПЛАНА И СЕДЕМ ДРОНА

Борислав Радославов, в. “България днес”  

С епични кадри на природните ни забележителности Иван Кристоф, прочут като Човека паяк, пленява Дубай и света. За целта екстремният българин заснема изключително красиви кадри от борда на 7 самолета, 7 хеликоптера и 7 топловъздушни балона, с които представя премиерата на своя проект България – Канада – Обединени арабски емирства на световното изложение “Дубай Експо 2020”.

Така Иван Кристоф прави хеттрик – невероятните видеа показват прелестните гледки от Седемте Рилски езера, през Седемте Мусаленски езера до Седемте емирства. “На базата на моя опит, минал теста на времето в най-развитите икономически времена, в които съм летял със
самолети, хеликоптери, парапланери, парашути и други летателни средства от леката и ултралеката авиация, както и проучванията по ИТ комуникации, маркетинг, реклама и менажиране на бранд, още когато бях студент в Университета на Торонто, съм забелязал, че най-ефективната реклама за популяризирането на една държава и дестинация са основните три неща: сигурност, атрактивност и уникалност”, споделя пред “България Днес” Човека паяк.

По думите му, за добро или зло, се оказва, че България е сред най-скъпите дестинации за почивка за българина.

“Защото мислех да ходя за Коледа в Дубай, ама защо, като мога да дам още няколко хиляди лева и да ида на Велинград или с. Белчин… При това в Дубай или която и да е друга туристическа държава, особено всички около България, имат развита въздушна (търсене и спасяване) или такава за хеликоптерно аварийно и авиомедицинско спасяване спешна помощ. А засега един ствено аз разработвам спешното
реагиране по земя, вода и въздух за аварийно-спасителни мисии в рамките на “Златния медицински час” с епицентър на столицата и 100 км диаметър, като за тази цел ползвам хеликоптер в условията на война: действаш с това, с което разполагаш, а не това, с което трябва”, разкри Кристоф още пред “България Днес”.

Той е категоричен, че България е може би единствената страна, която не е във война, но се са моунищожава с уникалната си и изкривена политика.

“Без значение дали тя е иконоският сектор и лобисти ползват партизанска война за оцеляване, всяка една държава впряга дори специалните си служби, за да привлича повече туристи и инвестиции в нея”, допълва той.

Затова изпълненият с множество идеи и усилено работещ по техните реализация специалист по екстремно катерене и слизане по въже от хеликоптер има своята визия как България и светът днес да разберат огромната сила, ресурси и способност, с които разполага страната ни.

Наред с впечатляващия филм Кристоф работи по още една идея за внушителна реклама на България – полет с топловъздушен балон, посветен на развитието и иновациите под каузата “Обединени за България”.

Той е категоричен, че именно Дубай е мястото, където на най-високо ниво може да се споделят иновации като полетите, показващи как се увеличава сигурността във въздуха, по земя и суша.

Той и екипът му вече правят въздушни тестове с първия в света сгъваем компютър. Замисълът е от борда на балона да бъдат заснети различни перспективи на интересни места.

По-късно Кристоф и сподвижници на каузата “Обединени за България” обикалят по въздух морската столица и крайбрежието. Според новатора от небето то наподобява досущ границата между сушата и морето в Персийския залив.

Иван Кристоф планира да покаже лентата премиерно на честването на 30-годишнината на дипломатичните взаимоотношения
между България и Обединените арабски емирства. Филмът ще проследи българските успехи – от постигнатото от родните космонавти преди години до днешните новаторски инициативи за обучение на спасители на бъдещето.

С кредото “Бъдещето в движение” ще бъде сложена черешката на тортата – представяне на кадри от полетите из целия свят – от Седемте Рилски езера до Седемте арабски емирства.

По-късно Иван Кристоф ще предложи в специалната си програма за Българския павилион на Експо 2020 Дубай.

ЧОВЕКА ПАЯК ПЛЕНЯВА ДУБАЙ С РОДНИ КРАСОТИ

SPIDERMAN CAPTURES DUBAI WITH NATIVE BEAUTIES

TAKES EPIC PICTURES FROM ON BOARD OF 7 PLANES, 7 HELICOPTERS, SEVEN HOT AIR BALLOONS, 7 HANG GLIDERS, SEVEN PARAPLANES AND SEVEN DRONS

Borislav Radoslavov, “Bulgaria Today” Newspaper

TRANSLATED BY GOOGLE: With epic shots of our natural landmarks, Ivan Kristoff, famous as SpiderMan, captivates Dubai and the world. For this purpose, the extreme Bulgarian takes extremely beautiful shots from 7 planes, 7 helicopters and 7 hot air balloons, with which he presents the premiere of his project Bulgaria – Canada – United Arab Emirates at the world exhibition “Expo 2020 Dubai “.

So, Ivan Christoph makes a hat trick – the amazing videos show the beautiful views from the Seven Rila Lakes, through the Seven Musala Lakes to the Seven Emirates. “Based on my experience, I passed the test of time in the most developed economic times in which I flew with airplanes, helicopters, paragliders, parachutes and other light and ultralight aircraft, as well as research in IT communications, marketing, advertising and brand management, even when I was a student at the University of Toronto, I noticed that the most effective advertising for The promotion of a country and a destination are the three main things: security, attractiveness and uniqueness “, the Bulgarian-born Canadian SpiderMan told Bulgaria Today.

According to him, for better or worse, it turns out that Bulgaria is among the most expensive holiday destinations for Bulgarians.

“Because I was thinking of going to Dubai for Christmas, but why, when I can give a few thousand levs and go to Velingrad or the village of Belchin … And in Dubai or any other tourist country, especially everyone around Bulgaria , have developed air (search and rescue) or one for helicopter emergency and aeromedical rescue emergency. And for now, I’m the only one working on the emergency response on land, water and air for rescue missions within the “Golden Medical Hour” with the epicenter of the capital and 100 km in diameter, and for this purpose I use a helicopter in wartime: you act with what you have, not what you need “, Christoph revealed to Bulgaria Today.

He is adamant that Bulgaria is perhaps the only country that is not at war, but is destroying itself with its unique and distorted policies.

“Whether it’s the economic sector and lobbyists use guerrilla warfare to survive, each country is even harnessing its own special services to attract more tourists and invest in it,” he added.

That is why the specialist in extreme climbing and helicopter rope, full of many ideas and working hard on their implementation, has his own vision of how Bulgaria and the world today understand the great strength, resources and ability of our country.

Along with the impressive film, Kristoff is working on another idea for an impressive advertisement for Bulgaria – a hot air balloon flight dedicated to development and innovation under the United for Bulgaria cause.

He is adamant that Dubai is the place where innovations such as flights can be shared at the highest level, showing how to increase security in the air, on land and on land.

He and his team are already conducting aerial tests with the world’s first foldable computer. The idea is to take different perspectives of interesting places from the board of the balloon.

Later, Kristoff and allies of the United for Bulgaria cause traveled by air around the sea capital and the coast. According to the innovator from the sky, it resembles the boundary between land and sea in the Persian Gulf.

Ivan Kristoff plans to premiere the film at the celebration of the 30th anniversary of diplomatic relations between Bulgaria and the United Arab Emirates. The film will follow the Bulgarian successes – from the achievements of the native astronauts years ago to today’s innovative initiatives for training saviors of the future.

The credo “The Future on the Move” will put the icing on the cake – presenting footage from flights around the world – from the Seven Rila Lakes to the Seven Arab Emirates.

Later Ivan Christoph will offer his unique proposal for a special program for Expo 2020 Dubai.